BPI-M64 eMMC 5.0 VS new eMMC 5.1 test speed

BPI-M64 eMMC 5.0 VS new eMMC 5.1 test speed

m64%20emmc%20test