All-In-One DJ Solution Mixxx Some Pi - Mixxx 1.12 on Banana Pi ARM

All-In-One DJ Solution Mixxx Some Pi - Mixxx 1.12 on Banana Pi ARM