Banana Pi BPI-W3 RK3588 test Kylin Linux OS

Banana Pi BPI-W3 RK3588 test Kylin Linux OS

boot Log:

RK3588 麒麟系统启动log.log (85.4 KB)